Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
1. úplný oficiální název povinného subjektu. Městský úřad Libčice nad Vltavou
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Právním základem současného postavení města Libčice nad Vltavou je ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. viz. Organizační struktura městského úřadu
4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis,
ID datové schránky
Měú Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou podatelna@libcice.cz (i pro elektronický podpis) tel. 233 101651 fax 233 101 657. Datová schránka ID: 5jej8c
5. Bankovní spojení. Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky:
příjmový ú:19-0388178349/0800 výdajový ú:27-0388178349/0800
6. Identifikační číslo organizace (IČO). 00241407
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). není plátcem
8. údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. Viz sekce Rozpočet města
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Viz sekce Poskytování informací
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Adresa pro osobní a poštovní kontakt:
Městský úřad Libčice nad Vltavou
nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7.30 - 17.00
úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.30 - 18.00
Čtvrtek 7.00 - 14.00
Pátek 7.00 - 14.00

Elektronicky, adresa elektronické podatelny:
podatelna@libcice.cz

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Proti rozhodnutí Měú Libčice nad Vltavou o odmítnutí žádostí (§ 15 zákona 106/ 1999 Sb.) lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli odvolání (§ 16 zákona 106/1999 Sb.) k Měú Libčice nad Vltavou , který předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání Měú Libčice nad Vltavou. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudně na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu. Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst.2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a musí být učiněno některým ze způsobů předepsaných v § 37 téhož zákona.

12. Seznam formulářů
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací portal.gov.cz/portal/obcan

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Viz sekce Vyhlášky, nařízení a legislativa
15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Viz sekce Poskytování informací
16. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Příspěvkové organizace města:
Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
5. května 68
252 66 Libčice nad Vltavou
Tel.: 233 930 826 (škola), 233 930 817 (školní jídelna)
e-mail: skola@skola.libcice.cz
webová stránka: skola.libcice.cz

Mateřská škola
Chýnovská 367
252 66 Libčice nad Vltavou
Ředitelka: Zdeňka Frantová
Telefon: 233 930 804
e-mail: skolka@libcice.eu
webová stránka: skolka.libcice.cz

Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou
Letecká 441
252 66 Libčice nad Vltavou
Telefon i fax: 233 930 574
e-mail: info@zuslibcice.cz
webová stránka: www.zuslibcice.cz
17. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Viz sekce Poskytování informací
18. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž Město Libčice nad Vltavou jedná a rozhoduje zveřejněných dle § 5 odst. 1 písm. e) zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Uvedené zákony se rozumí v platném znění:
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Informace o nových právních předpisech, publikovaných ve Sbírce zákonů a dalších zdrojích, najdete na webových stránkách MV ČR: http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx